Lowp Kitchen

5 Ichigayasanai, Shinjuku, Tokyo
03-6824-9022